Operationer

Nedan kan du läsa om följande operationer:

  • Bakre gomplastik

  • Bentransplantation överkäke

  • Läpp-näsvingeplastik

  • Restspaltslutning

  • Svalglambå

Informationen är hämtad från Sahlgrenskas hemsida och är senast uppdaterad: 2018-05-21

Bakre gomplastik

Nedan följer information om bakre gomplastik. Mer utförlig information inför operation såsom matning, svält och andra praktiska förberedelser ges muntligt och skriftligt i samband med inskrivningen inför operation.

Före behandlingen
Vid första besöket på plastikmottagningen då barnet är några veckor gammalt görs en anmälan för operation. Någon månad innan planerad operation skickas en kallelse med tid för inskrivning och operation. Det är viktigt att barnet är helt friskt från förkylning vid operationstillfället.


Så går det till
Bakre gomplastik är en operation där den mjuka gommen rekonstrueras. Operationen görs med muskel- och förlängningsplastik enligt en metod som är utvecklad här i Göteborg. Syftet är att få till stånd en fungerande mjuk gom så tidigt i livet som möjligt, vilket är viktigt för att barnet ska kunna utveckla sitt tal på bästa sätt. Efter denna operation, som görs vid ungefär 6 månaders ålder, kan det kvarstå/kvarstår det en spalt i den främre hårda gommen.

Anledningen till att man inte opererar den vid samma tillfälle är att tillväxtundersökningar visat att detta hindrar normal tillväxt av överkäken, vilket i sin tur kan resultera i underbett i vuxen ålder. Den kvarstående spalten i hårda gommen blir successivt allt mindre. Om det kvarstår en liten springa opereras denna först i åldern 1,5 till 2 år.

Vanligtvis får barnet en matningslang, en så kallad sond, som förs in via näsan till magsäcken, under operationen för att underlätta matningen efteråt. Denna tas bort efter något dygn.

Efter behandlingen
Tröstnapp kan användas och matningssonden som satts i under operationen dras när matningen fungerar tillfredsställande. Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen, därefter mosad mat och puréer. Återbesök sker efter en månad.

Bentransplantation överkäke

Bentransplantation utförs om en spalt bildats för att det saknas ben i överkäken och den permanenta framtanden eller hörntanden inte kan växa ner till sin plats. Tidpunkten för operationen bestäms med hjälp av röntgen och vanligast är att ingreppet görs mellan 7 och 9 års ålder. Efter transplantationen har tänderna möjlighet att växa in i tandbågen, oftast med hjälp av tandreglering.

Före behandlingen

Kallelse till operation sker automatiskt från Plastikkirugen då alla barn med LKG följer ett vårdprogram. Undantag är de barn som flyttat från ett annat upptagningsområde än Västra Götaland. Det är då viktigt att behandlande sjukhus därifrån man flyttar, kontaktar oss så att det inte blir avbrott i behandlingen.

Dagen innan operation görs ett besök på Odontologen för röntgen och avtryck för operationsplåt. Denna operationsplåt lämnas ut vid ett besök samma eftermiddag och plåten ska ej sitta i under natten utan medfölja till operation dagen efter. Det är viktigt att borsta tänderna mycket noggrant kvällen före operation.

Operationen

Operationen utförs i narkos och tar ca 1,5 tim. Bentransplantatet tas från underbenet och sätts på plats i käspalten. Kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. Operationsplåten från Odontologen sättes i efter avslutad operation och ska sitta i hela dagen.

Så går det till

Operationen utförs i narkos och tar ca 1,5 tim. Bentransplantatet tas från underbenet och sätts på plats i käspalten. Kvar blir bara ett litet ärr strax under knäskålen. Operationsplåten från Odontologen sättes i efter avslutad operation och ska sitta i hela dagen.

Efter behandlingen
Dagen efter operation får barnet börja med flytande kost och efter varje måltid ska operationsplåten tas av för mekanisk rengöring och munnen sköljas. Därefter sätts plåten omedelbart tillbaks i munnen för att bibehålla en god tandbåsform samt förhindra svullnad och skydda slemhinnorna. Två dagar efter operationen-och även fortsättningsvis-ska operationsplåten tas av efter varje måltid för rengöring med med tandborste och tandkräm.

I munnen borstas tänderna i överkäken försiktigt, först med vanlig tandborste utan att borsten kommer i kontakt med tandköttet. Därefter användes en liten interspace borste (finns att köpa på Apoteket) och då i synnerhet längs med tandköttet i överkäken (speciellt i spaltområdet).

Underkäken bosrtas som vanligt. Det är mycket betydelsefullt att det blir noggrannt borstat!

Komplikationer

Noggrann rengöring i munnen är ytterst viktigt för att undvika infektion. Operationsplåten ska tas av och på försiktigt utan att spaltnära tänder utsättes för "bändande" krafter, då detta stör inläkningen av benstransplantatet.

Läpp-näsvingeplastik

Läpp-näsvingeplastik görs för att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur, längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Vårdtid är ca 3-4 dygn.

Så går det till

Med läpp-näsvingeplastike avses att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur,längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Vid enkelsidiga spalter görs detta utan föregående läppslutning vid 4-6 mån ålder. Vid totala spalter (spalt i läppen, käken och gommen) görs det samtidigt med gomplastiken vid 6 mån ålder och vid partiella spalter vid 6 mån ålder. Läpplastiken vid dubbelsidiga spalter görs vid 12 mån ålder. Sekundära korrektioner av läppen görs först vid 5 års ålder och kan kombineras med näskorrektioner samt vid behov, tills resultatet är så bra som möjligt.

Ibland får barnet en matningslang, en så kallad sond, som förs in via näsan till magsäcken, under operationen för att underlätta matningen efteråt. Barnet får också pappmanschetter på armarna för att undvika att det river sig på läppen och näsan vilket försvårar läkningen. Dessa ska ska vara på i cirka 14 dagar.

Silikonnäsproppar (se information längre ned) insättes i samband med operationen. Dessa fästes med några stygn som tas bort efter ca 3 veckor och därefter hålls på plats med kirurgisk tejp i ca 6 månader.

Efter behandlingen

Om barnet ammas eller flaskmatas kan detta göras så snart barnet är tillräckligt vaket. Tröstnapp kan användas. Matningssonden som barnet fick under operationen dras när matningen fungerar tillfredsställande.

Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen och därefter mosad mat och puréer i ytterligare fem dagar. Därefter får barnet äta som vanligt (gäller de barn är gamla nog att äta annat än mosad mat/puréer).

Stygnen i läppen är så kallade resoberbara, vilket innebär att de bryts ned av kroppen smärtfritt och med tiden försvinner av sig själva. Vad gäller buttoneringarna på näsan(små fastsydda gula tussar) ska dessa tas bort efter 2,5 vecka. Detta sker på vår mottagning. polikliniskt.

Totala unilaterala spalter ska på återbesök en månad efter operation till plastikkirurg, logoped och odontolog. Totala bilaterala spalter ska på återbesök en månad efter operation till plastikkirurg och odontolog.

Komplikationer och risker

Det är mycket ovanligt att operationsområdet går upp igen, men vi vill ändå uppmana till försiktighet första tiden efter operationen, främst om barnet kryper eller går. Därför används pappersmanchetter i ca 14 dagar.
När barnet bärs i famnen, låt då gärna ansiktet vara framåtvänt för att minimera risken att barnet slår läppen i din axel. Var uppmärksam så barnet inte ramlar och stöter i läppen.

Näskrokar
Vid totala unilaterala och bilaterala spalter samt läpp-käkspalter där näsvingen bedöms som utdragen eller tillplattad används näskrokar. Barnet får dessa vid första besöket hos odontologen, oftast vid 1-2 veckors ålder. Syftet med näskrokar är att forma näsbrosket. Ju tidigare barnet får näskrok desto bättre kan man påverka brosket och därmed formen på näsan. Näskrokarna tejpas med kirurgisk tejp och rekommenderas sitta kvar fram till första operationen. Därefter beslutar plastikkirurgen i samband med operation om barnet ska få silikonnäsproppar.

Silikonnäsproppar
Silikonnäsproppar används framförallt för att hålla emot recidiv av den gamla formen efter operation och används främst på barn med uni- och bilaterala totala spalter. Om man inte använder näspropp är det stor risk att näsvingen på spaltsidan faller ihop. Plastikkirurgen avgör behovet av näspropp i samband med första operationen och provar ut vilken storlek som passar. Näspropparna sys fast under operation.

Restspaltslutning

Om det kvarstår en liten springa efter bakre gomplastik opereras den kvarvarande spalten i den hårda gommen genom en eller två mindre operationer. Denna operation utförs  när barnet är 1,5-3 år. För med ingående information, se Bakre gomplastik.


Före behandlingen

Dagen före operation tas foto och logopedundersökning, odontologkontroll och öronundersökning (öronundersökningen gäller ej för diagnos enbart gomspalt), utförs.

Efter behandlingen

Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen, därefter mosad mat och puréer i fem dagar och efter det vanlig mat. Återbesök sker en månad efter operationen.

Komplikationer

I sällsynta fall kan en infektion uppstå i operationsområdet. En annan komplikation kan vara att restspalten spricker upp.

Svalglambå

Svalglambåplastik är en så kallad talförbättrande operation som görs för att skapa en förbindelse mellan bakre svalgväggen och mjuka gommen. (Lambå = hud-, benhinne- eller slemhinneflik.) Ingreppet görs i talförbättrande syfte om gommen är för kort för att kunna producera ett bra tal. Detta görs först efter en noggrann utredning hos logopeden. De flesta barn med spalt behöver inte göra detta ingrepp. Vårdtiden är ca 2 dygn.

Före behandling

Vid misstanke om avvikande velofarynxfunktion (den muskelmekanism som avgör öppnande och tillslutande av passagen mellan svalget och näshålan, som i sin tur avgör graden av nasalitet) görs en utredning hos logoped och foniater. De patienter som har en dåligt fungerande och/eller kort mjuk gom och därigenom ett avvikande tal (ffa hypernasalt, svagt och med nasalt luftläckage) sätts upp för en svalglambåplastik.

Så går det till

Ingreppet görs genom att en vävnadstunga bestående av slemhinna och svalgmuskulatur reses från bakre svalgväggen och fälls in i mjuka gommen. Därigenom skapas en permanent kontakt och näsandning kan ske på var sida om lambån.

Efter behandling

Flytande kost i 3 dagar och mosad mat i 5 dagar. Stygnen är resoberbara vilket innebär att de löser upp sig av sig själv. Återbesök sker tre månader efter operationen till plastikkirurg och logoped.

Komplikationer

Sena komplikationer efter detta ingrepp är snarkning, sömnapnéer (andningsuppehåll under sömnen) och ökad slembildning.